Tietosuojaseloste

Tämä on Nettitiimi Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.1.2019. Viimeksi tarkistettu ja päivitetty 22.04.2024.

Rekisterinpitäjä

Nettitiimi Oy (Y-tunnus 2960201-3) Hermiankatu 8 D, 33720 Tampere
Puh. 050 4388 386, sähköposti: janne@nettitiimi.fi

Yhteyshenkilö

Janne Käenniemi, Hermiankatu 8 D, 33720 Tampere
Puh. 050 4388 386, sähköposti: janne@nettitiimi.fi

Rekisterin nimi

Nettitiimin asiakas-, myynti- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröitävän tahon antaman suostumuksen perusteella palvelusuhteen hoitamiseksi. Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös markkinointitoimenpiteiden sekä viestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen ja muun asiakasviestinnän yhteydessä.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat organisaation ja kontaktihenkilön nimet ja yhteystiedot.
Tietoja säilytetään niin kauan, kun asiakas-/palvelusuhde ja markkinointi sitä edellyttävät. Henkilötiedot poistetaan asiakassuhteen päättyessä, kontaktihenkilön pyynnöstä tai kontaktihenkilön vaihtuessa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. toimeksiantojen yhteydessä asiakkaalta itseltään sekä verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, tapaamisista ja yhteistyökumppaneilta rekisteröitävän tahon suostumuksella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa yrityksen sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet ja sivujen seuranta

Kotisivumme käyttävät Google Analytics- ja Google Ads -evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Google Analytics antaa raportteja käyttäjien toimista verkkosivustolla. Voit hallita kyseisten Google Analytics -evästeiden asetuksia tai poistaa nämä ominaisuudet käytöstä Mainosasetukset-sivulla. Google Ads -evästeitä käytetään maksulliseen verkkomainontaan. Et voi välttää mainoksia verkossa, mutta voit poistaa joitakin ei-toivottuja mainoksia. Voit myös lopettaa kiinnostuksesi kohteisiin ja tietoihisi perustuvien mainosten näyttämisen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan yleistä huolellisuutta ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.