Tietosuojaseloste

Tämä on Nettitiimi Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.1.2019.

Rekisterinpitäjä

Nettitiimi Oy (Y-tunnus 2960201-3) Hermiankatu 8 D, 33720 Tampere
Puh. 050 438 8386, janne@nettitiimi.fi

Yhteyshenkilö

Janne Käenniemi, Hermiankatu 8 D, 33720 Tampere
Puh. 050 438 8386, janne@nettitiimi.fi

Rekisterin nimi

Nettitiimin asiakas-, myynti- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröitävän tahon antaman suostumuksen perusteella palvelusuhteen hoitamiseksi. Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös markkinointitoimenpiteiden sekä viestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä ja muuta asiakasviestintää varten.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennattavia tietoja ovat: Organisaation ja kontaktihenkilön nimet ja yhteystiedot.
Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakas-/palvelusuhde ja markkinointi sitä edellyttävät. Henkilötiedot poistetaan asiakassuhteen päättyessä, kontaktihenkilön pyynnöstä tai kontaktihenkilön vaihtuessa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. toimekstiantojen yhteydessä asiakkaalta itseltään sekä verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, tapaamisista ja yhteistyökumppaneilta rekisteröitävän tahon suostumuksella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa yrityksen sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet ja sivujen seuranta

Kotisivumme käyttävät Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella, ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Google Analytics antaa raportteja käyttäjien toimista verkkosivustolla. Voit hallita kyseisten evästeiden asetuksia tai poistaa nämä ominaisuudet käytöstä Mainosasetukset-sivulla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan yleistä huolellisuutta ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.